Журнал №3

Переглянути Журнал №3

О.І. Бондар, О.А.Машков, О.М.Щукін Системний підхід до
синтезу управлінських рішень з метою модернізації системи
природокористування України 
………………………………………………………… 5

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОЛОГІЯ
Г.В. Аверин
Теоретическое обоснование закона сохранения «энергии» для систем живой
и неживой природы………………………………………………………………………. 27

Л.П. Новосельська
Вплив біологічно активних сполук синьозелених водоростей
на гідробіонти та теплокровні організми
…………………………………………….. 38

О.Є. Андрос
Ідея «священного простору» як чинник консолідації київської громади…………………………………………………………………………………… 43
O.Ye. Andros
The idea of «sacred space» as a factor of kiev community consolidation

ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ

Загальні проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища
Ю. С. Лапшин
К вопросам о безопасности железнодорожных перевозок…………………………………………………………………………………. 47

В.Л.Сидоренко
Категорування складів боєприпасів за ступенем екологічної небезпеки………………………………………………………………………………….. 52

Екологія та економіка природокористування
В.М. Другак, Н.А.Третяк
Методологічні засади формування екології землекористування
в системі суспільних інтересів…………………………………………………………. 61

С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко
Економічна оцінка відверненого екологічного ризику (соціального збитку)
для населення, що проживає на техногенно небезпечних територіях………………………………………………………………….. 69

В.П. Коломійчук
Екомережа берегової зони Азовського моря…………………………………………………………………………………………… 74

Проблеми еколого-збалансованого розвитку
О.І. Бондар, Г.О.Білявський, Ю.М.Саталкін, В.Є.Барановська
Проблеми інтеграції державної екологічної політики до галузевих
та регіональних політик розвитку………………………………………………………………………………………… 85
O.I Bondar, G.O. Bilyavsky, Y.M. Satalkin, V.Ye. Baranovska
Problems of integration of national environmental policy with
sectoral and regional development policy 

Л.І. Горшков
Інтегровані системи менеджменту для стійкого розвитку підприємств…………………………………………………………………………………… 90

Сторінка молодого вченого
С.С. Яровой, В.И. Скалозубов
Оценка радиационного воздействия на окружающую среду в результате
тяжелых аварий на ЧАЭС и Фукусима-1 …………………………………………………98

Т.В. Душанова
Моніторинг умов внутрішнього виробничого середовища та викидів
стаціонарних джерел у єдиній системі виробничого моніторингу…………………………………………………………………………………… 114

В.В. Льонець
Особливості досягнення екологічної сталості аграрних ландшафтів
в національних природних парках України …………………………………………….. 122

Хроніка наукових подій
С.В. Берзина

Экологические критерии оценки жизненного цикла товарной группы
с целью определения ее экологического преимущества.
Основные принципы и методы разработки ………………………………………………… 132

Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова
Інституційний механізм реалізації екологоорієнтованих стратегічних планів
розвитку національної економіки …………………………………………………………….. 139

А.Г. Шапарь, О.О. Скрипник
Еколого орієнтовані технології відкритої розробки родовищ та створення
вторинних систем на пошкоджених землях………………………………………………. 149

Анда Курсиша
Индустриальная энергоэффективность в Латвии ………………………………………..156