Вимоги до оформлення статті

Рукописи статей, які подаються в редакцію збірника наукових праць Академії, повинні бути оформлені належним чином та відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю збірника.
Стаття подається до друку в завершеній формі, відповідно до вимог ВАК України (Постанова Президії ВАК України № 7-05/01 від 15.01.2003 р.).
Обов’язково надсилається переклад статті на англійській мові з дотриманням усіх вимог ВАКУкраїни.
Обсяг статті — від 5 до 15 сторінок.

                                             ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ:
– постановка проблеми у тезовій формі та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розгляд та вирішення певної проблеми, які автор використовує у своїй статті;
– виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується певна стаття;
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних результатів;
– висновки із дослідженого матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;
– перелік використаної літератури.
                                              

Вимоги ВАК до наукових статей

При написанні наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам’ятати про їх відповідність вимогам Вищої атестаційної комісії України (ВАК).

Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

  • постановка проблеми;
  • актуальність дослідження;
  • зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • новизна;
  • методологічне або загальнонаукове значення;
  • викладення основного матеріалу;
  • головні висновки;
  • перспективи використання результатів дослідження

Вимоги до оформлення статті

Рукописи статей, які подаються в редакцію науково-практичного журналу “Екологічні науки”, повинні бути оформлені належним чином та відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю журналу.

Комп’ютерний варіант рукопису повинен задовольняти таким вимогам.

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 (шрифт Times New Roman Cyr, 11 pt, через один інтервал).

Параметри сторінки — формат В5 (176 мм×250 мм). Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.

Текст оформляється у такому порядку:

1. Індекс УДК, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю (Arial Cyr, 11 pt, bold). Далі до назви статті пропускається стрічка.

2. Назва статті, без абзацного відступу, вирівняна по лівому краю, інтервал між стрічками одинарний, малі літери (Arial Cyr, 13 pt, bold). Далі — три порожні стрічки.

3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю), без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю, інтер­вал між стрічками одинарний, малі літери (Arial Cyr, 11 pt).

4. Вчений ступінь і звання, місце праці, поштова адреса, е-mail. Без абзацного відступу, вирівняно по ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, малі літери (Times New Roman Cyr, 8 pt).

5. Анотація мовою статті (без слова анотація, без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, відступ зверху та знизу абзацу 12 pt, вирівняно по ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman Cyr, 9 pt, курсив).

6. Ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова:», без абзацного відступу, відступ зліва 1 см, вирівняно по ширині тексту, інтервал між стрічками оди­нарний, Times New Roman Cyr, 11 pt, курсив). Далі — одна порожня стрічка.

7. Основний текст статті друкується через один інтервал з абзацним відступом 1 см (Times New Roman Cyr, 11 pt). Текст вирівнюється по ширині.

7.1. Стаття починається зі вступу. Слово “Вступ” друкується без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому ж рядку викладається текст вступу, який повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій.

7.2. Назви розділів нумеруються арабськими цифрами починаючи від «1», з нової стрічки, без абзацного відступу, жирними літерами, відступ зверху абзацу — 12 pt, відступ знизу абзацу — 6 pt . Основний текст розділу починається з нової стрічки.

7.3. Назви підрозділів — з подвійною нумерацією (перша цифра — номер розділу, друга — підрозділу), з нової стрічки без абзацного відступу, відступ зверху абзацу — 6 pt. Назва підрозділу виділена жирними літерами. У цій же ж стрічці далі подається текст підрозділу.

7.4. Формули даються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи перед і після формул не робляться.

Для набору формул використовувати вбудований у Word for Windows редактор формул Equation 3.0, налаштований наступним чином:

Text – Times New Roman Cyr, 11 pt; Function – Times New Roman Cyr, 11 pt; Variable – Times New Roman Cyr, Italic 11 pt; L.C.Greek – Symbol, 11 pt; U.C.Greek – Symbol, 11 pt; Symbol – Symbol, 11 pt; Matrix/Vector – Times New Roman Cyr, bold, 11 pt; Numbers – Times New Roman Cyr, 11 pt. Розміри: Full – 11 pt; Subscript/Superscript – 70%; Sub- Subscript/Superscript – 50%; Symbol – 150%; Sub-Symbol – 100%.

7.5. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць даються шрифтом Times New Roman Cyr, 9 pt. Слово “Таблиця …” — в окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Не доцільно використовувати вертикальні надписи у колонках. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

7.6. Стаття закінчується висновками. Слово “Висновки” друкується без нумерації, без абзацного відступу, жирними літерами. Після нього в цьому ж рядку викладається текст висновків, який повинен відпові­дати вимогам ВАК України до фахових публікацій.

8. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті (Times New Roman Cyr, 10 pt). Слово “Література” набирається в окремій стрічці і виділяється жирним шрифтом. Між текстом статті та переліком цитованої літератури відступ зверху абзацу — 12 pt.

9. Переклад назви статті (Arial Cyr, 12 pt, bold), прізвищ та імен авторів (Arial Cyr, 10 pt), а також анотації (Times New Roman Cyr, 9 pt) двома іншими мовами (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською).

10. У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію приймається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

 

Article submission guidelines