Головна

Шановні друзі, раді вітати на сайті журналу «Екологічні науки«!

«Екологічні науки» –  академічне науково-практичне видання, засноване Мінприроди України та Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління у 2012 році. Виходить щоквартально. Журнал має англомовну електронну версію.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління як провідний навчально-науковий заклад Міністерства екології та природних ресурсів України приділяє значну увагу теоретичним розробкам та  прикладному застосуванню екологічних знань, важливості екологічного супроводження виробничої діяльності. Дослідженняз питань державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища,екологічної безпеки довкілля, екології та економіки природокористування, системи освіти для сталого розвитку, а також новини  наукового життя усфері екології, матеріали наукових конференцій, круглих столів, семінарів з актуальних питань галузі, критичні статті, рецензії, новинки фахової літератури систематично друкуються на сторінках науково-практичного журналу «Екологічні науки».

Науково-практичний журнал «Екологічні науки» занесений до Переліку наукових фахових видань із двох галузей наукбіологічні науки (Наказ Міносвіти України №153 від 14.02.2014), технічні науки (Наказ Міносвіти №642 від 16.05.2014).

Бажаємо всім дослідницького натхнення, наполегливості і наукових здобутків на благородній ниві захисту довкілля та запрошуємо до співпраці.

Dear friends and colleagues, we welcome you on the website of the journal «Environmental Sciences»!

«Environmental Sciences» is an academic research and practical edition, was founded by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine and the State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management in 2012. It is quarterly publication. The journal has an English electronic version.

State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management as a leading educational and scientific institution of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine attaches great importance to theoretical developments and applied application of environmental knowledges, the importance of environmental support of production activities. Research on public administration in the sphere of environmental protection, ecological safety of environment, ecology and environmental management economics, education for sustainable development, as well as news of academic life in ecology, materials of scientific conferences, round tables, seminars on urgent issues of the industry, critical articles, reviews, news of professional literature are published regularly on the pages of scientific and practical journal «Environmental Sciences».

Scientific and practical journal «Environmental sciences» is on the list of scientific professional editions of two branches of sciences: Biological Sciences (the Ministry of Education of Ukraine Decree №153 from 14.02.2014), Engineering Sciences (Ministry of Education of Ukraine Decree №642 from 16.05.2014).

We wish all of you the research inspiration, perseverance and scientific achievements in the noble vineyards of environmental protection and invite to cooperation.

О.І. Бондар,
головний редактор журналу “Екологічні науки”,
Ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління,
д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ